Inštitút NAPS - NAPS projekt
Eurofondy

V júni 2010 začalo občianske združenie Inštitút Naše Aktivity Pre Slovensko (NAPS) so sídlom v Medzilaborciach realizovať 12 mesiacov trvajúci vzdelávací projekt s názvom Budovanie profesionálnych manažérskych kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre maximalizáciu efektivity realizovaných aktivít.

Séria školení, pozostávajúca zo štyroch hlavných modulov, ktoré obsahujú jednotlivé vzdelávacie kurzy bola špeciálne vytvorená na potreby cieľových skupín žiadateľa, ktorými boli zamestnanci, členovia a dobrovoľníci občianskeho združenia NAPS a zamestnanci mesta Banská Bystrica, ktoré je partnerom projektu.

Inštitút NAPS v spolupráci s partnerom realizoval tento vzdelávací projekt vďaka pomoci z Európskej únie, konkrétne vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Európskeho sociálneho fondu, ktorý bol pre tento projekt schválený vo výške 207 356,50 EUR.

Projekt sa realizoval v rámci prioritnej osi 4, ktorou je Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Realizáciou projektu sa dosiahlo zvýšenie vedomostnej úrovne a potenciálu zamestnancov a členov, čím sa vytvorili podmienky pre ďalšie rôznorodé využitie ľudského potenciálu pri nasledujúcich projektoch. Uvedený cieľ bol dosiahnutý realizáciou vzdelávacích aktivít.

Pre kvalitné poskytovanie služieb v oblasti tretieho sektora, ako aj verejnej správy je nevyhnutné neustále zvyšovanie a zdokonaľovanie vedomostných a znalostných kapacít spolupracovníkov a členov združenia a zároveň mesta Banská Bystrica v zmysle zvýšenia komplexnosti kvalifikácie ich činností, zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenia záujmu verejnosti.

Nadobudnuté znalosti a zručnosti budú u spolupracovníkov združenia a zamestnancov mesta východiskom pre jednoduchšiu a ľahšiu vzájomnú spoluprácu a komunikáciu s verejnosťou a informatizáciu pracovných postupov. Zvýšením kvalifikácie, vedomostných a znalostných kapacít spolupracovníkov a zamestnancov v stanovenom rozsahu budú vytvorené predpoklady k naplneniu globálneho a hlavného cieľa OP ZaSI. Odborná príprava a rozvoj vzdelávania zamestnancov v udržateľnej miere pravidelnosti aj po skončení časového rámca projektu dopomôžu k udržateľnosti a samostatnému rastu kvalít služieb združenia a partnerského mesta.

V rámci získaných vedomostí a skúseností v uvedených oblastiach je ďalej predpokladaný dodatočný prínos pre jednotlivcov v oblasti zvýšenia kvality životnej úrovne, k čomu môže prispievať niekoľko faktorov. Využívanie schopností a zručností a základná znalosť riadenia môžu napomáhať ku zvyšovaniu záujmu a prelomeniu bariér vzájomných osobných vzťahov a vzťahov v styku s verejnosťou. Uvedené nadobudnuté znalosti celkovo dopomôžu ku skvalitneniu služieb, poskytovaných organizáciami a celkovo ku rozšíreniu využívania služieb MVO a verejnej správy v súkromnej aj pracovnej sfére a tým ku zvyšovaniu kvality života.
Nezanedbateľným bude taktiež vplyv školených zamestnancov na ich blízke okolité prostredie. Aktívne šírenie vedomostí a potreby znalostí aktivitami, organizovanými združením, môže dopomôcť ku všeobecnému zvyšovaniu vzdelanosti nielen mladej, technicky vyspelej generácie, ale i strednej a staršej generácie a tým ku celkovému skvalitňovaniu životnej úrovne obyvateľstva.