Z pera osobností
Odznak NAPS

Krakov, december 2007
„... Som veľmi vďačný za Váš list z 26. novembra 2007 a za úžasnú knihu Krása zakliata v kove o medailách a minciach, ktorá je venovaná Jánovi Pavlovi II. ...“
Z listu Jeho Eminencie kardinála Stanislava Dziwisza,
arcibiskupa a metropolitu krakovského.

line

Vatikán, marec 2008
„... Vďaka za Váš pekný list a vzácnu knihu. Blahoželám a povzbudzujem Vás k ďalšiemu kultúrnemu a duchovnému rastu a k láske k Cirkvi a k Svätému Otcovi. ...“
Z listu Jeho Eminencie kardinála Leonarda Sandriho,
prefekta Kongregácie Svätej Stolice pre východné cirkvi.

line

Praha, apríl 2008
„... Děkuji Vám za milé blahopřání k mému znovuzvolení prezidentem České republiky i za pěknou knihu Krása zakliata v kove, kterou jste mi poslal. Rád ji uchovám v knihovně zde na Pražském hradě.

Se zájmem jsem si přečetl informace o činnosti Vašeho občanského sdružení, které jste ve svých sedmnácti letech založil. Jestli má a daří se mu přispívat k podpoře vzdělávaní a tvořivosti mladých lidí i k tomu, aby se spolu setkávali při různých odborných konferencích a kulturních akcích, je to jenom dobře. NAPS si za dobu svého působení jistě našlo své místo mezi různými nadacemi a občanskými sdruženími. Považuji za významné, že jeho posláním je ochrana a rozvoj duchovních a morálních hodnot, protože mnohé z nich zdaleka nejsou v dnešním světě samozřejmostí. ...“

Z listu Jeho Excelencie pána Václava Klausa,
prezidenta Českej republiky.

line

Kyjev, september 2008
„... Úprimne pozdravujem účastníkov, organizátorov a hostí IV. NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu, všetkých, ktorých zhro-maždilo v starobylých Košiciach vysoké umenie duchovného spevu.

V týchto dňoch náš národ oslavuje 1020. výročie pokrstenia Rusi - udalosti, ktorá potvrdila, že fundamentálne kresťanské hodnoty sa stali skutočným a spoľahlivým ukazovateľom cesty pre mnohé pokolenia Ukrajincov, a duchovný spev jeho životodarným prameňom.

Umenie zjednocuje ľudí okolo idey dobra, lásky a viery nezávisle od náboženskej príslušnosti. Som rád, že spevy pravoslávnej cirkvi predstavuje na koncerte talentovaná ukrajinská mládež. Som úprimne vďačný organizátorom tohto medzinárodného kultúrneho podujatia za toleranciu a prehĺbenie porozumenia medzi národmi, za dialóg európskych kultúr a konfesií. ...“

Z listu Jeho Excelencie pána Viktora Juščenka,
prezidenta Ukrajiny.

line

Bratislava, september 2009
„... Sakrálna pieseň oddávna slúži k oslave Boha i k posilneniu viery, a preto má pre veriacich nesmierny význam. Vekmi sa z nej vyprofiloval špecifický žáner, ktorý má okrem spomínaných kľúčových významov i úžasný umelecký rozmer vzbudzujúci hlboký zážitok z duchovna, ktoré obsahuje, i zo samotnej impozantnej interpretácie. Som presvedčený, že tak to bude i dnes v Štátnom divadle v Košiciach, ktoré sa stalo na chvíľu chrámom pre všetkých zúčastnených. ...“
Z listu Jeho Excelencie pána Ivana Gašparoviča,
prezidenta Slovenskej republiky.

line

Vatikán, september 2009
„Najvyšší Veľkňaz sa obracia so srdečným a dobroprajným pozdravom na organizátorov a účastníkov piateho medzinárodného ekumenického koncertu vyjadrujúc potešenie nad chvályhodnou začatou iniciatívou a súčasne nad spoločným zdieľaním.

Nech dedičstvo sakrálnych piesní vytvorí priaznivú príležitosť pre ďalší krok smerom k jednote kresťanských cirkví. Najvyšší Veľkňaz vzýva materskú ochranu Božej Matky a udeľuje zo srdca Vašim Excelenciám, náboženským a civilným autoritám a všetkým, ktorí sa zúčastnia tak významného prejavu, osobitné apoštolské požehnanie.“

Z telegramu Jeho Svätosti pápeža Benedikta XVI.
podpísaného Jeho Eminenciou kardinálom Tarcisiom Bertonem,
štátnym sekretárom Jeho Svätosti.

line

Ekumenický patriarchát, Phanar, 23. november 2011
„... Boli sme úprimne potešený a dotknutý prijatím Vašich blahoprajných želaní pri príležitosti 20. požehnaného výročia nášho pokorného nástupu na Svätý a historický Trón Konštantinopola – Nového Ríma. Vaša dobrotivá komunikácia je pripomienkou Vášho sentimentu a lásky voči Ekumenickému patriarchátu ako aj voči našej Skromnosti. Dovoľte nám, preto, vyjadriť Vám najúprimnejšie poďakovanie za Vaše milé slová o našej pokornej službe zmieru. Na odplatu, zvolávame Božiu milosť pre neustále požehnania vo Vašich náročných povinnostiach.“
Z listu Jeho Svätosti vladyku Bartolomeja I.
Arcibiskupa Konštantinopola – Nového Ríma
a Ekumenického patriarchu.

line

Budapešť, jún 2014
„... Chcem Vám zagratulovať k práci, ktorú ste vykonali prostredníctvom desaťročného vedenia Inštitútu NAPS. ...“
Z listu Jeho Eminencie kardinála Pétera Erdö,
arcibiskupa a metropolitu ostrihomsko-budapeštianského, prímasa Maďarska, prezidenta Zboru biskupských konferencií Európy.

line

Budapešť, september 2014
„Vážení priatelia, je pre mňa veľkou radosťou, že môžem zaslať pozdravy všetkým Vám, ktorí sa zúčastňujete NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu 2014.

Som presvedčený, že hlavná myšlienka, ktorá stojí v pozadí podujatia – podpora dialógu a tolerancie medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií – je ideou, ktorá si zaslúži hlboké ocenenie. Bohužiaľ, náš rapídne sa meniaci svet sa nezastavil v tom, ako nám dávať mnohé bolestivé príklady predsudkov, fanatizmu a nenávisti. Osobitne sme otrasení násobiacimi sa prípadmi náboženskej intolerancie. Tento stav udalostí nám vytvára ešte väčšiu zodpovednosť postaviť sa za hodnoty slobody a otvorenosti. Potrebujeme hľadať všetky príležitosti ako ukázať, že sa zaujímame jeden o druhého a dnešné podujatie je toho príkladom.

S radosťou poznamenávam, že sa prostredníctvom dobrej maďarsko-slovenskej spolupráce podarilo nedávno dosiahnuť významné výsledky v mnohých oblastiach. Môžem Vás ubezpečiť, že budem pokračovať vo vynakladaní môjho maximálneho úsilia pre ďalšie prehĺbenie vzájomnej dôvery a porozumenia medzi našimi priateľskými národmi.

Nakoniec, dovoľte mi vyjadriť uznanie za dôležitú prácu, ktorú Inštitút NAPS koná už desať rokov pri obohacovaní kultúrnych väzieb, ktoré prepájajú Slovákov a Maďarov. Želám Vám krásny a nezabudnuteľný večer a úspech vo všetkých vašich aktivitách.“

Z listu Jeho Excelencie pána Jánosa Ádera,
Prezidenta Maďarska.

line

Ekumenický patriarchát, Phanar, september 2014
„S veľkou radosťou Vás všetkých pozdravujeme pri príležitosti dnešných jubilejných slávností Inštitútu NAPS. Zverujeme a povzbudzujeme všetkých ľudí dobrej vôle k pokračovaniu na ceste budovania mostov, zmieru a podpory pokoja medzi všetkými ľuďmi. Viac ako kedykoľvek predtým, náš svet potrebuje ľudí viery, ktorí sa zjednotia v snažení porážať nenávisť, náboženskú intoleranciu, tyraniu a neprávosť. Nech naše volania po pokoji a spravodlivosti budú počuté po celom svete ako nebeský koncert lichotivý srdciam všetkých. Napokon, ako nám ukazuje náš Pán, prioritou Ekumenického patriarchátu vždy bolo, aby „všetci jedno boli.“ Máme nádej, že sa to podarí dosiahnuť prostredníctvom neúnavnej práce duchovenstva i laikov.

Vo chvíľach slávností, preto, zdieľame radosť tohto mimoriadneho dňa a obetujeme naše modlitby za všetkých Vás stretávajúcich sa pre Vašu jednotu a mier, ako aj za „všetky dobrá a dobrodenia zhora.“

Z telegramu Jeho Svätosti vladyku Bartolomeja I.
Arcibiskupa Konštantinopola – Nového Ríma
a Ekumenického patriarchu.

line

Budapešť, apríl 2017
„Ďakujem Vám veľmi pekne za Váš milý list zaslaný pri príležitosti môjho znovuzvolenia za prezidenta republiky Maďarsko. Je pre mňa veľkou cťou nadobudnúť dôveru maďarského parlamentu. Je to taktiež veľká zodpovednosť, keďže vykonávame naše povinnosti v období, kedy medzinárodné spoločenstvo potrebuje hľadať spoločné odpovede na mnohé výzvy.
Očakávam najbližšie roky ako obdobie, kedy budeme participovať na debatách, výsledky ktorých významne ovplyvnia Európu, v ktorej budú žiť naše deti a vnúčatá. Som presvedčený, že v tomto procese je kľúčovo dôležité udržiavať a zachovávať spoločné dedičstvo Stredoeurópskych národov a ukázať naším obyvateľom hodnoty, ktoré odolali skúške času.
Teším sa na nové príležitosti spolupráce s Inštitútom NAPS a využívam dnešnú príležitosť, aby som Vám zaželal pevné zdravie a úspech vo všetkých Vašich aktivitách.“

Z listu Jeho Excelencie pána Jánosa Ádera,
prezidenta Maďarska

line

Vatikán, december 2017
„Ďakujem Vám za Váš list zo dňa 8. decembra 2017 s Vašimi vrúcnymi želaniami a publikáciou, ktorá približuje najvýznamnejšie momenty aktivít Inštitútu NAPS v rokoch 2014 – 2017, zahrňujúc príležitosti stretnutia aj s našou Pápežskou radou pre kultúru.
Aktivity vášho inštitútu v oblasti vzdelávania, kultúry a dialógu presne nasledujú túžbu po stretnutí, ktorá je v srdci tohto Dikastéria Svätej Stolice a ja sa teším, keď vidím iniciatívy, ako sú tie Vaše a teším sa na budúce príležitosti spolupráce.“

Z listu Jeho Eminencie kardinála Gianfranco Ravasi,
prezidenta Pápežskej rady pre kultúru