III. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2007

image

Rímskokatolícky zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

image

Chorus Comenianus Evanjelickej cirkvi a. v. z Košíc.

image

Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova.

image

Kvartet Reformovanej kresťanskej cirkvi z Rimavskej Soboty.

image

Pravoslávny katedrálny zbor sv. kniežaťa Alexandra Nevského z Prešova.

image

Pán Ervín Schönhauser, spevák židovských piesní z Bratislavy.

image

Pána Schönhausera doprevádzal klavírny majster pán Igor Bázlik.

image

V mene morálny zaštítiteľov sa prihovoril košický rímskokatolícky metropolita Jeho Excelencia Monsignor Alojz arcibiskup Tkáč.

image

Rímskokatolícky arcibiskup Alojz Tkáč požehnal v latinskom jazyku.

image

Evanjelický biskup Milan Krivda pri žehnaní v slovenčine.

image

V úradnom jazyku požehnal aj gréckokatolícky biskup Ján Babjak.

image

Reformovaný kresťanský biskup Géza Erdélyi požehnal v maďarčine.

image

Pravoslávny arcibiskup Ján udelil prítomným svoje požehnanie v staroslovienčine.

image

V mene a z poverenia rabína židovskej náboženskej obce požehnanie v hebrejskom jazyku predniesol pán Ervín Schönhauser.

image