Stanovy

 

Hodnotové desatoro NAPS:

úcta, život, rodina, vzdelanie, zodpovednosť, pravda, slušnosť, solidarita, pokora, patriotizmus

 

Preambula

Usilujúc sa o zlepšenie kvality života obyvateľov SR, pamätajúc na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a odvolávajúc sa na idey a hodnoty, obsiahnuté v Hodnotovom desatore, ktoré sa stali základom fungovania občianskeho združenia pri jeho vzniku v roku 2004, sa Zhromaždenie členov NAPS uznieslo na tomto znení Stanov:

 

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

(1) Inštitút NAPS (Naše Aktivity Pre Slovensko) je združením fyzických a právnických osôb Slovenskej republiky.
(2) Inštitút NAPS (Naše Aktivity Pre Slovensko) používa skratku NAPS.
(3) NAPS má samostatnú právnu subjektivitu.
(4) NAPS má právnu formu občianskeho združenia.
(5) Sídlom NAPS je obec Marianka, PSČ: 900 33, Nám. 4. apríla 2/20.
(6) V NAPS sa organizačné zložky nezriaďujú.

 

Článok 2

Cieľ činnosti

(1) Cieľom činnosti NAPS je:

a) ochrana a rozvoj kresťanských, duchovných, morálnych a humánnych hodnôt,
b) aktivity v oblasti kultúry a umenia,
c) ochrana ľudských práv,
d) podpora a aktivity v oblasti vzdelávania,
e) podpora národnostných menšín,
f) charitatívna činnosť,
g) podpora a prehlbovanie regionálnej a medzinárodnej spolupráce.

 

Členstvo v NAPS

Článok 3

Vznik členstva

(1) Členom NAPS sa môže stať každý občan SR, ktorý súhlasí so Stanovami NAPS, s cieľom činnosti NAPS, ktorý zaplatí členský príspevok a splní podmienku podľa ods. 2.
(2) O vzniku členstva rozhoduje Rada NAPS. O vzniku môže rozhodnúť ak boli splnené všetky podmienky uvedené v ods. 1. Na rozhodnutie Rady NAPS, ktorým vzniká členstvo, nie je právny nárok.
(3) Schválenie vzniku členstva podľa ods. 2 môže byť viazané aj na splnenie ďalších podmienok stanovených Radou NAPS, musí však ísť o podmienky neodporujúce právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky a dobrým mravom.

 

Článok 4

Práva a povinnosti člena

(1) Člen NAPS má tieto povinnosti:

a) zachovávať a snažiť sa o dobré meno NAPS,
b) platiť členský príspevok riadne a včas,
c) dodržiavať Stanovy a ostatné interné predpisy NAPS,
d) zúčastňovať sa práce v NAPS a prispievať tak k dosiahnutiu cieľa činnosti podľa Čl. 2 ods. 1, 2,
e) informovať bez zbytočného odkladu orgány NAPS o konaní členov alebo orgánov NAPS, ktorým porušujú Stanovy NAPS, interné predpisy NAPS a svoje povinnosti,
f) v prípade, že je zvolený do funkcie, alebo do orgánu NAPS, vykonávať úlohy a povinnosti vyplývajúce z toho na prospech NAPS,
g) rešpektovať a plniť rozhodnutie orgánov NAPS,
h) rešpektovať a presadzovať hodnoty NAPS definované v týchto Stanovách,
i) dodržiavať ostatné ustanovenia týchto Stanov a za týmto účelom sa s nimi pred vznikom členstva riadne oboznámiť a súhlasiť s nimi.

(2) Člen NAPS má tieto práva:

a) voliť a byť volený do funkcií a do orgánov NAPS,
b) v prípade, že je zvolený do funkcie alebo do orgánu NAPS, vykonávať oprávnenia vyplývajúce z toho na prospech NAPS,
c) zúčastňovať sa práce v NAPS,
d) zúčastňovať sa podujatí a akcií organizovaných NAPS, ako aj podujatí a akcií organizovaných pre NAPS,
e) s predchádzajúcim súhlasom Rady NAPS organizovať podujatia pod hlavičkou NAPS,
f) získavať informácie v súvislosti s činnosťou a aktivitami NAPS.

 

Článok 5

Pozastavenie členstva

(1) Členstvo v NAPS sa pozastavuje, ak člen bez závažných dôvodov nezaplatil členský príspevok podľa Čl. 3 do konca mesiaca január príslušného kalendárneho roka. Pozastavenie členstva v tomto prípade zaniká zaplatením členského príspevku.
(2) Členstvo v NAPS možno okrem prípadu podľa ods. 1 pozastaviť na základe rozhodnutia riaditeľa NAPS, a to len ak člen NAPS, ktorého sa rozhodovanie o pozastavení členstva dotýka, porušil svoje povinnosti uvedené v Čl. 4 ods. 1, ak je pozastavenie členstva nevyhnutné v záujme zachovania dobrého mena NAPS alebo zabránenia vzniku alebo nárastu škody.
(3) Pozastavenie členstva podľa ods. 2 zruší riaditeľ NAPS, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo toto členstvo pozastavené.
(4) Rozhodnutie o pozastavení členstva zruší Zhromaždenie členov NAPS, ak sa preukáže, že riaditeľ NAPS dané členstvo pozastavil v rozpore so Stanovami NAPS.
(5) Počas doby, kedy je členstvo pozastavené, neuplatňuje dotknutý člen práva uvedené v Čl. 4 ods. 2 písm. a), b),c), d), e).

 

Článok 6

Vylúčenie člena z NAPS

(1) Člena NAPS môže Rada NAPS vylúčiť, ak zistí, že opakovane (napriek upozorneniu) alebo hrubo porušil svoje povinnosti uvedené v Čl. 4 ods. 1 alebo porušením týchto povinností spôsobil NAPS značnú škodu.
(2) Pri rozhodovaní o vylúčení člena sa koná ústne pojednávanie, na ktoré je nutné pozvať i dotknutého člena. Pozvanie sa uskutoční písomne na poslednú známu adresu člena, ústne, elektronickými prostriedkami alebo iným preukázateľným spôsobom. Ak sa bez ospravedlnenia alebo závažných dôvodov na pojednávanie nedostaví, môže sa pojednávať i bez jeho účasti.
(3) Rozhodnutie o vylúčení člena zruší Zhromaždenie členov NAPS, ak zistí, že Rada NAPS vylúčila daného člena v rozpore so Stanovami NAPS.

 

Článok 7

Zánik členstva

Členstvo v NAPS zaniká:
a) vylúčením člena podľa Čl. 6,
b) písomným vzdaním sa členstva, dňom doručenia tohto písomného prejavu do kancelárie NAPS,
c) nezaplatením členského príspevku do 30 dní po uplynutí lehoty, ktorým je 30. január príslušného kalendárneho roka, bez závažného dôvodu napriek upozorneniu,
d) obmedzením, alebo pozbavením spôsobilosti na právne úkony člena NAPS,
e) smrťou člena NAPS,
f) zánikom štátneho občianstva.

 

Článok 8

Náležitosti rozhodnutia

(1) Rozhodnutie o pozastavení členstva, o vylúčení člena, o zrušení pozastavenia členstva, o zrušení rozhodnutia o pozastavení členstva a o zrušení rozhodnutia o vylúčení člena sa vydáva písomne, pričom jeho obsah sa musí písomne doručiť dotknutému členovi NAPS.
(2) Písomné vyhotovenie rozhodnutia musí obsahovať podpis riaditeľa NAPS a odtlačok pečiatky NAPS.
(3) Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť ku dňu, ktorý je v predmetnom rozhodnutí uvedený.

 

Organizácia NAPS

Článok 9

Zhromaždenie členov

(1) Najvyšším orgánom NAPS je Zhromaždenie členov NAPS (ďalej len ZČ), ktoré je zložené zo všetkých členov NAPS.
(2) Do pôsobnosti ZČ patrí:
a) voľba riaditeľa NAPS,
b) prerokovávanie a rozhodovanie o veciach činnosti NAPS ako celku,
c) schvaľovanie a zmena Stanov NAPS,
d) rozhodovanie o zrušení sankcie za disciplinárne previnenie podľa článku 17, ods.8
e) rozhodovanie v ďalších veciach, ktoré ustanovujú tieto Stanovy.
(3) Rokovanie ZČ zvoláva riaditeľ NAPS alebo ním poverený člen Rady NAPS, a to podľa potreby, spravidla raz ročne. Rokovanie ZČ je však riaditeľ NAPS povinný zvolať kedykoľvek, ak ho o to písomne požiada aspoň polovica členov NAPS.
(4) Rokovanie ZČ vedie riaditeľ NAPS.
(5) ZČ je spôsobilé rokovať a hlasovať, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov NAPS, ibaže tieto Stanovy uvádzajú pre konkrétny prípad vyššie kvórum.
(6) Z rokovaní ZČ sa vypracúva zápisnica, ku ktorej sa priloží prezenčná listina s podpismi prítomných členov NAPS. Zápisnicu podpíše zapisovateľ a riaditeľ NAPS, ktorý ju opatrí odtlačkom NAPS. Zápisnice sa evidujú. Zapisovateľa na ZČ volí ZČ nadpolovičnou väčšinou prítomných členov NAPS. Ak nie je zapisovateľ zvolený podľa prechádzajúcej vety ani na druhý krát, zapisovateľa určí ten, kto vedie rokovanie ZČ.
(7) Člen NAPS sa zúčastňuje rokovania ZČ osobne alebo v zastúpení iným členom NAPS, ktorého písomne splnomocní. V písomnej plnej moci je potrebné, aby bol uvedený rozsah oprávnenia konať v mene zastúpeného člena, inak sa na plnú moc neprihliada.

 

Článok 10

Riaditeľ NAPS

(1) NAPS vedie a navonok zastupuje riaditeľ NAPS.
(2) Riaditeľa NAPS volí Rada NAPS na 10 rokov vždy na konci kalendárneho roka, ktorý je posledným rokom volebného obdobia predchádzajúceho riaditeľa na návrh:
a) riaditeľa NAPS,
b) aspoň troch pätín členov Rady NAPS písomne predloženom ZČ najmenej 90 dní pred skončením volebného obdobia prechádzajúceho riaditeľa.

(3) Riaditeľom NAPS sa môže stať člen NAPS, ktorého členstvo v NAPS nepretržite trvá aspoň 10 rokov a má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Riaditeľa NAPS volí Rada NAPS absolútnou väčšinou platných hlasov.
(4) Ak nebol riaditeľ NAPS zvolený, voľba riaditeľa NAPS sa opakuje, koná sa však len medzi dvoma najúspešnejšími kandidátmi z prvej voľby. Ak však nedôjde k zvoleniu ani po druhom kole, pretože nebola dosiahnutá absolútna väčšina hlasov prítomných členov NAPS, voľba sa ďalej opakuje.
(5) V ten istý deň je možné konať len prvé a druhé kolo voľby riaditeľa NAPS.
(6) Do okamihu zvolenia nového riaditeľa NAPS vykonáva funkciu riaditeľa NAPS doterajší riaditeľ NAPS.
(7) Do pôsobnosti riaditeľa NAPS patrí:
a) koná za NAPS ako štatutárny zástupca,
b) reprezentuje NAPS,
c) vedie rokovania Rady NAPS,
d) zodpovedá za kanceláriu NAPS a v súvislosti s tým je oprávnený vydávať záväzné nariadenia týkajúce sa činnosti, organizácie a udržiavania poriadku v kancelárii NAPS,
e) rozhodovanie a konanie v ďalších veciach, podľa ustanovení týchto Stanov, poverení Radou NAPS, poverení ZČ a ostatných interných predpisov NAPS.

 

Článok 11

Rada NAPS

(1) Rada NAPS je najvyšším orgánom NAPS medzi zasadnutiami ZČ. Členov Rady NAPS volí ZČ. Volebné obdobie členov Rady NAPS je 7 rokov. Na voľbu členov Rady NAPS sa primerane použijú ustanovenia o voľbe riaditeľa NAPS.
(2) Jej členmi sú:
a) riaditeľ NAPS,
b) ďalší 2 členovia zvolení absolútnou väčšinou všetkých členov ZČ spomedzi členov ZČ.,

(3) Do pôsobnosti Rady NAPS patrí:
a) koordinuje a zjednocuje činnosť členov NAPS,
b) ďalšie záležitosti, ktoré určujú tieto Stanovy.
c) dohliada na plnenie úloh vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov NAPS,
d) kontroluje hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami NAPS,
e) rozhoduje o výške členského príspevku,
f) schvaľuje rozpočet NAPS a jeho zmeny,
g) vykonáva ďalšie činnosti, ktoré boli na plnenie úloh NAPS zverené ZČ,
h) predkladá návrhy na zmenu Stanov NAPS,
i) schvaľuje návrhy na zmenu Stanov NAPS predložené podľa článku 16 ZČ,

(4) Zasadnutia Rady NAPS zvoláva riaditeľ NAPS podľa potreby NAPS, spravidla trikrát ročne.
(5) Zasadnutie Rady NAPS je riaditeľ NAPS povinný zvolať, ak o to písomne požiada aspoň nadpolovičná väčšina členov Rady NAPS. Ak sa tak nestane v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti do kancelárie NAPS, je oprávnený zvolať zasadnutie Rady NAPS ktorýkoľvek člen Rady NAPS.
(6) Zasadnutie Rady NAPS je neverejné.
(7) Rada NAPS je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Rady NAPS. Rozhodnutie Rady NAPS sa prijíma nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov.
(8) Z rokovaní Rady NAPS sa vypracúvajú zápisnice, ktoré sa vždy evidujú. Pre náležitosti zápisnice z rokovania platia obdobne ustanovenia Čl. 9 ods. 6. a ods. 7.

 

Hospodárenie NAPS

Článok 12

Všeobecné ustanovenie o hospodárení

NAPS hospodári so svojím majetkom samostatne, pričom správu a iné právne úkony s majetkom NAPS zveruje svojim orgánom, ktoré sú povinné nakladať s ním v prospech organizácie, v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi.

 

Článok 13

Majetok NAPS

(1) Majetok NAPS tvoria finančné hodnoty a iné hodnoty.
(2) Finančné hodnoty majetku NAPS sú tvorené:
a) členskými príspevkami členov NAPS,
b) darmi a príspevkami právnických a fyzických osôb,
c) finančnými prostriedkami získanými z hospodárskej a záujmovej činnosti NAPS.

(3) Iné hodnoty majetku NAPS sú tvorené hnuteľným a nehnuteľným majetkom NAPS.

 

Článok 14

Hospodárenie s finančnými hodnotami majetku NAPS

(1) S finančnými hodnotami majetku NAPS hospodári v mene NAPS riaditeľ NAPS.
(2) Hospodárenie podľa ods. 1 zahŕňa správu a nakladanie s finančnými hodnotami majetku NAPS, pričom pod pojmom nakladanie sa chápe:
a) výber členských príspevkov a pokút podľa Čl. 18 ods. 3 písm. b),
b) platby poplatkov štátnym a iným orgánom,
c) platby za realizáciu činností, ktoré organizuje NAPS,
d) platby na výkon činností, ktoré realizuje člen NAPS,
e) platby za prenájom kancelárskych a iných priestorov, ktoré využíva NAPS na svoje účely,
f) príjem darov a príspevkov od fyzických a právnických osôb,
g) príjem finančných prostriedkov získaných podnikateľskou a záujmovou činnosťou NAPS.

(3) Riaditeľ NAPS alebo ním poverený člen Rady NAPS, vykonávajúci hospodárenie s finančnými hodnotami NAPS, vypracúva na konci kalendárneho roku Správu o hospodárení s finančnými hodnotami majetku NAPS, ktorú predkladá na rokovaní Rady NAPS a po prerokovaní v Rade NAPS, predkladá ZČ, ktoré ju berie na vedomie.

 

Článok 15

Hospodárenie s inými hodnotami majetku NAPS

(1) O spôsobe hospodárenia s inými hodnotami majetku NAPS rozhoduje a s týmto majetkom nakladá Rada NAPS.
(2) Rada NAPS môže preniesť oprávnenie nakladať s hnuteľnými vecami vo vlastníctve NAPS na niektorého člena Rady NAPS. Takýto člen je povinný na požiadanie Rady NAPS predložiť na konci kalendárneho roka Správu o nakladaní s hnuteľným majetkom NAPS, ktorú predloží na rokovaní Rady NAPS.
(3) S nehnuteľnými vecami a s hnuteľnými vecami, ktoré sú vo vlastníctve NAPS, je oprávnená nakladať výlučne Rada NAPS.
(4) Zmluvu o scudzení nehnuteľného majetku alebo hnuteľného majetku väčšej hodnoty, ktoré sú vo vlastníctve NAPS uzatvára v mene Rady NAPS riaditeľ NAPS, ktorý je oprávneným na dosiahnutie uzatvorenia takejto zmluvy vykonávať potrebné úkony, vždy však len na základe poverenia Rady NAPS a v jeho medziach.
(5) Správu hnuteľných a nehnuteľných vecí, ako aj kancelárskych priestorov, ku ktorým má NAPS užívacie právo, nie však právo vlastnícke, vykonáva riaditeľ NAPS v súčinnosti s Radou NAPS.

 

Zmena stanov NAPS

Článok 16

Stanovy NAPS je oprávnené meniť ZČ, na základe návrhu Rady NAPS alebo písomného návrhu aspoň dvoch tretín všetkých členov NAPS, predloženom na schválenie Rade NAPS najneskôr dva kalendárne týždne pred konaním rokovania ZČ, na ktorom sa má o zmene Stanov NAPS rozhodnúť. O zmene Stanov NAPS rozhoduje ZČ nadpolovičnou väčšinou všetkých členov NAPS.

 

Disciplinárne konanie

Článok 17

(1) Ak člen NAPS poruší svoje povinnosti uvedené v Čl. 4 ods. 2, je možné voči nemu disciplinárne konať.
(2) Disciplinárne konanie podľa ods. 1 vykonáva Rada NAPS.
(3) Ak sa preukáže, že došlo k porušeniu povinností zakladajúcej disciplinárne konanie podľa ods. 1, je možné uložiť tieto sankcie:
a) pokarhanie,
b) finančná pokuta do výšky 100,- EUR (slovom jednosto EUR),
c) pozastavenie výkonu niektorých práv uvedených v Čl. 4 ods. 2, na dobu najviac troch mesiacov.

(4) Nesplnenie uloženej povinnosti podľa ods. 3 písm. b) sa považuje za opakované porušenie povinnosti podľa Čl. 4 ods.1.
(5) Voči rozhodnutiu Rady NAPS o uložení sankcie v disciplinárnom konaní sa možno odvolať v lehote 3 dní od doručenia rozhodnutia k riaditeľovi NAPS.
(6) Voči rozhodnutiu riaditeľa NAPS o odvolaní podľa ods. 5 nie je možné podať odvolanie.
(7) Disciplinárne konanie vo veciach porušenia záväzných nariadení riaditeľa NAPS uskutočňuje riaditeľ NAPS, o odvolaní voči jeho rozhodnutiu rozhoduje Rada NAPS. Ostatné ustanovenia o disciplinárnom konaní sa použijú primerane.
(8) Rozhodnutie o uložení sankcie v disciplinárnom konaní vydané riaditeľom NAPS alebo Radou NAPS zruší ZČ, ak sa preukáže že bolo vydané v rozpore s týmito Stanovami.
(9) Podrobnosti o disciplinárnom konaní môžu upraviť vnútorné poriadky NAPS a nariadenia riaditeľa NAPS.

 

Symboly NAPS

Článok 18

(1) Základným symbolom NAPS je erb.
(2) Erb NAPS má nasledovný opis: V modrom štíte modrý, zlatou niťou lemovaný a skríženými atribútmi – kľúčom a mečom – preložený ondrejský kríž, sprevádzaný hore dvojitým krížom na trojvrší, po bokoch a dolu ľaliami – všetko zlaté. Pod štítom sa vinie modrá, zlatom podšitá stuha s textom „Institutum NAPS.“
(3) Jednotlivé atribúty erbu pripomínajú patrónov NAPS. Dvojitý kríž na trojvrší je zároveň odkazom na slovenský štátny znak a názov inštitútu „… Pre Slovensko.“ Tri ľalie sú aj symbolickým pripomenutím skutočnosti, že vo vedení organizácie stoja traja členovia Rady NAPS, ktorých poslaním je pracovať s úmyslom „čistým ako ľalia.“
(4) Erb NAPS používa riaditeľ NAPS vo všetkých písomnostiach. Erb NAPS môžu používať taktiež ostatní členovia Rady NAPS.
(5) Erb NAPS sa aplikuje aj pre výrobu vlajky NAPS alebo odznaku NAPS. Pozadie vlajky NAPS je v takomto prípade vyplnené bielou farbou. Pomer strán vlajky NAPS je 2:3.
(6) Odznak NAPS zachováva farebnosť a rozmery erbu NAPS.
(7) Vlajka NAPS sa môže nachádzať v sídle NAPS a tvoriť výzdobu pri slávnostných podujatiach, ktorých usporiadateľom či realizátorom, resp. spolurealizátorom je NAPS.
(8) Odznak NAPS majú právo používať: riaditeľ NAPS, člen Rady NAPS a čestní členovia NAPS. Odznak NAPS sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to konkrétne v ľavej klope saka.
(9) Grafické znázornenie erbu NAPS sa nachádza v prílohe Stanov NAPS.

 

Patróni NAPS

Článok 19

(1) V závere roka 2018, keď Inštitút NAPS vstúpil do 15. roku svojej medzinárodnej nekomerčnej činnosti, si Zhromaždenie členov NAPS zvolilo patrónov NAPS, vychádzajúc pri svojej voľbe z výsledkov doterajších 14 rokov práce občianskeho združenia.
(2) Patróni NAPS sú kresťanskí svätci uznávaní predovšetkým v katolíckej cirkvi oboch obradov. Odkaz ľudí hrdinských čností, z ktorých viacerí žili už na počiatku nášho letopočtu, pripomínajú aj jednotlivé atribúty erbu NAPS.
(3) Patrónmi Inštitútu NAPS sú:
– Panna Mária, Matka Ježiša Krista (modrá farba v erbe a tri ľalie umiestnené v erbe),
– sv. apoštol Peter, prvý z učeníkov Ježiša Krista (kľúč umiestnený v erbe),
– sv. apoštol Andrej, zakladateľ cirkevnej obce v Konštantínopole a rodný brat sv. apoštola Petra (kríž v tvare písmena X umiestnený v erbe)
– sv. apoštol Pavol, apoštol národov (meč umiestnený v erbe),
– sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia a spolupatróni Európy (dvojkríž umiestnený v erbe),
– sv. Maximilián Mária Kolbe, poľský františkánsky mních a zakladateľ Rytierstva Nepoškvrnenej, ktorý ponúkol svoj život v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau ako výmenu za život iného väzňa – otca rodiny (jedna z troch ľalií umiestnených v erbe),
– sv. Charbel Makhlouf, maronitský mních a divotvorca z Libanonu (jedna z troch ľalií umiestnených v erbe),
– sv. Ján XXIII., katolícky pápež, šíriteľ medzináboženského dialógu (ľalie umiestnené v erbe odkazujú aj na prvky pápežského erbu Angela Giuseppe Roncalliho),
– sv. Pavol VI., katolícky pápež, šíriteľ medzináboženského dialógu (tri ľalie umiestnené v erbe odkazujú aj na prvky pápežského erbu Giovanniho Battistu Montiniho),
– sv. Ján Pavol II., katolícky pápež, ktorý voviedol cirkev do tretieho tisícročia (kľúč umiestnený v erbe a modro-žlté zobrazenie erbu odkazuje aj na farby pápežského erbu Karola Wojtylu).

 

Poďakovania NAPS

Článok 20

(1) Za morálnu alebo konkrétnu podporu aktivít NAPS či osobnú participáciu pri napĺňaní cieľa činnosti NAPS môže riaditeľ NAPS ako prejav úcty a vďaky venovať poďakovanie NAPS.
(2) Poďakovania NAPS sú:

a) Čestné členstvo,
b) Ďakovný list.

(3) Najvyšším poďakovaním NAPS je Čestné členstvo. Čestným členom NAPS nemôže byť osoba, ktorá je členom riadiaceho a/alebo výkonného orgánu politickej strany alebo politického hnutia. Jeho prevzatie potvrdzuje laureát podpísaním listiny o prevzatí čestného členstva.
(4) Ďakovný list môže riaditeľ NAPS jednej osobe venovať aj viackrát, ak to bude považovať vzhľadom na prínos laureáta za vhodné.
(5) Poďakovanie NAPS môže riaditeľ NAPS venovať občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi. Poďakovanie NAPS riaditeľ NAPS odníme na návrh Rady NAPS vtedy, ak osoba:
– koná v rozpore s právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a dobrými mravmi,
– poruší princípy obsiahnuté v Hodnotovom desatore NAPS alebo Čl. 2 týchto Stanov.
(6) Prijatím poďakovania NAPS nevzniká pre laureáta žiadna povinnosť. Laureát má však právo:
– zúčastňovať sa práce v NAPS,
– zúčastňovať sa podujatí a akcií organizovaných NAPS, ako aj podujatí a akcií organizovaných pre NAPS.
(7) Poďakovanie NAPS venuje riaditeľ NAPS na návrh alebo z vlastného rozhodnutia zvyčajne pri príležitosti realizácie aktivít NAPS alebo pri príležitosti výročia od vzniku NAPS. Návrh na venovanie poďakovania NAPS môže riaditeľovi NAPS predložiť Rada NAPS.
(8) Poďakovaním NAPS je listina, z obsahu ktorej musí byť zrejmé:

a) o aké poďakovanie podľa Čl. 19 ods. 2 ide,
b) komu je poďakovanie venované.

(9) Listinu o venovaní poďakovania NAPS podpisuje riaditeľ NAPS a k svojmu podpisu prikladá odtlačok suchej pečate NAPS.

 

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 21

Zrušenie NAPS

NAPS je oprávnené zrušiť výlučne ZČ, na základe jednomyseľného písomného návrhu Rady NAPS, predloženom všetkým členom NAPS najneskôr 3 kalendárne mesiace pred konaním rokovania ZČ, na ktorom sa má o zrušení NAPS rozhodnúť. ZČ rozhoduje o zrušení NAPS trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov NAPS, pričom sa vyžaduje prítomnosť viac ako dvoch tretín všetkých členov NAPS. Na účely tohto ustanovenia sa nie je možné dať zastúpiť na zasadnutí ZČ iným členom NAPS.

 

Článok 22

Lehoty na začatie konania

(1) Konanie o pozastavení členstva, vylúčení člena a disciplinárne konanie nie je možné začať a rozhodnúť, ak od vzniku skutočností napĺňajúcich podmienky potrebné na začatie príslušného konania uplynul jeden kalendárny rok.
(2) Písomnosti podľa týchto Stanov sa považujú za doručené aj vtedy, ak adresát odmietne zásielku prevziať, ak si adresát zásielku nevyzdvihne u orgánu vykonávajúceho doručenie v odbernej lehote a rovnako aj vtedy, ak sa zásielka z iných dôvodov vráti odosielateľovi ako nedoručená. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola vrátená NAPS, a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel.

 

Článok 23

Účinnosť stanov NAPS

(1) Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Ministerstvom vnútra SR.