Vzdelávanie

Vrámci vzdelávania sa Inštitút NAPS v rokoch 2008 – 2012 venoval predovšetkým aktuálnej téme eurofondov a možnostiach ich čerpania pre projekty zlepšujúce kvalitu života vo viacerých oblastiach.

image

V júni 2008 zorganizoval Inštitút NAPS prvý ročník konferencie o možnostiach čerpania štrukturálnych fondov. V bratislavskom Hoteli Carlton sa zišlo vyše 200 topmanažérov slovenských firiem, primátorov a starostov obcí, predstaviteľov vyšších územných celkov, bankárov i zástupcov tretieho sektora, aby získali komplexné informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci práve prebiehajúceho obdobia 2007-2013.

image

Cieľom eurokonferencie bolo rovnako, ako aj pri jej druhom ročníku v roku 2009, poskytnúť účastníkom ucelený balík aktuálnych informácií a napomôcť tak efektívnemu čerpaniu európskych fondov v novom programovacom období. Záštitu nad konferenciami, na ktoré bol vstup bezplatný, prevzali viacerí členovia vlády SR, do agendy ktorých spadala problematika štrukturálnych fondov.

image

V júni 2010 začal Inštitút NAPS realizovať 12 mesiacov trvajúci vzdelávací projekt s názvom Budovanie profesionálnych manažérskych kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre maximalizáciu efektivity realizovaných aktivít. Séria školení, pozostávajúca zo štyroch hlavných modulov, ktoré obsahujú jednotlivé vzdelávacie kurzy bola špeciálne vytvorená na potreby cieľových skupín žiadateľa, ktorými boli zamestnanci, členovia a dobrovoľníci občianskeho združenia NAPS a zamestnanci mesta Banská Bystrica, ktoré je partnerom projektu.

image

Inštitút NAPS v spolupráci s partnerom realizoval tento vzdelávací projekt vďaka pomoci z Európskej únie, konkrétne vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Európskeho sociálneho fondu, ktorý bol pre tento projekt schválený vo výške 207 356,50 EUR. Projekt sa realizoval v rámci prioritnej osi 4, ktorou je Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Realizáciou projektu sa dosiahlo zvýšenie vedomostnej úrovne a potenciálu zamestnancov a členov, čím sa vytvorili podmienky pre ďalšie rôznorodé využitie ľudského potenciálu pri nasledujúcich projektoch. Uvedený cieľ bol dosiahnutý realizáciou vzdelávacích aktivít. Pre kvalitné poskytovanie služieb v oblasti tretieho sektora, ako aj verejnej správy je nevyhnutné neustále zvyšovanie a zdokonaľovanie vedomostných a znalostných kapacít spolupracovníkov a členov združenia a zároveň mesta Banská Bystrica v zmysle zvýšenia komplexnosti kvalifikácie ich činností, zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenia záujmu verejnosti.

image

Nadobudnuté znalosti a zručnosti budú u spolupracovníkov združenia a zamestnancov mesta východiskom pre jednoduchšiu a ľahšiu vzájomnú spoluprácu a komunikáciu s verejnosťou a informatizáciu pracovných postupov.