IX. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2013

image

image

Príchod hostí do historickej budovy Štátneho divadla v Košiciach spríjemňovali tóny sláčikového kvarteta.

image

image

image

Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie Svätej Stolice pre evanjelizáciu národov vstúpil do sály za zvuku slávnostnej fanfáry.

image

V úvode podujatia vzdali prítomní úctu hymnám Vatikánu, Slovenskej republiky a Európskej únie v podaní orchestra Musica Iuvenalis pod dirigentskou taktovkou pána Igora Dohoviča a členov Zboru svätej Cecílie z Košíc.

image

image

Aj deviaty ročník koncertu moderoval pán Martin Jedinák.

image

Konferencier privítal viacerých významných hostí. Medzi nimi aj podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pána Jána Figeľa.

image

image

Deviaty ročník medzinárodného ekumenického koncertu NAPS bol oficiálnym podujatím Stretnutia biskupov východných katolíckych cirkví Európy, ktorého sa zúčastnili 40 hierarchovia z viacerých krajín.

image

„Práve najmasovejšia akcia v tomto roku – Pochod za život, ukázala, že kultúra neznamená len materiálne, ale naopak, že je to hlavne duchovno, ktoré človeka dvíha z prízemných starostí kdesi vyššie,” uviedol vo svojom príhovore preosvietený vladyka Milan Chautur, košický gréckokatolícky eparcha.

image

Kardinál Jozef Tomko doplnil, že síce žije ďaleko, ale odkaz, ktorý ide do sveta z Košíc, vníma veľmi intenzívne.

image

Spevy západného obradu Katolíckej cirkvi reprezentoval košický Zbor svätej Cecílie aj za doprovodu orchestra Musica Iuvenalis.

image

image

image

Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku reprezentoval zbor Chorus Comenianus, ktorý pôsobí pri Evanjelickom gymnáziu Jána Amosa Komenského v Košiciach.

image

image

image

Profesionálny Zbor svätého Efréma z Budapešti predniesol na koncerte viaceré spevy v staroslovienskom, gréckom, hebrejskom i maďarskom jazyku a reprezentoval tak východný liturgický spev typický pre obrady gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

image

image

image

Reformovanú kresťanskú cirkev a jej spevácke tradície prezentoval chór Cantus Firmus z maďarského Miškolca.

image

image

Spevy židovskej náboženskej obce predniesol za doprovodu orchestra Musica Iuvenalis pán Shmuel Barzilai, hlavný kantor Židovskej náboženskej obce vo Viedni.

image

image

Maestro Barzilai a dirigent Igor Dohovič na záver spoločného úspechu.

image

image

Zakladateľ NAPS Peter Solej vo svojom príhovore pripomenul, že popri Bohu je v centre diania koncertu človek pochádzajúci od Boha, nie „človeko-boh,“ ktorý nemá pokoru a veľakrát sa svojím správaním chce Bohu podobať, či vyrovnať.

image

V závere svojho príhovoru odovzdal zakladateľ NAPS Jeho Eminencii kardinálovi Jozefovi Tomkovi Ocenenie NAPS – Ďakovný list za osobnú podporu tohtoročného medzinárodného ekumenického koncertu.

image

Organizátori podujatia, košický eparcha Milan Chautur a zakladateľ NAPS Peter Solej, s hlavným hosťom večera, kardinálom Jozefom Tomkom.

image

Rímskokatolícky kardinál Jozef Tomko udelil v závere koncertu prítomnému auditóriu svoje požehnanie v latinskom jazyku.

image

V staroslovienskom jazyku požehnal prítomných Kyjevsko-haličský vyšší arcibiskup a predseda Synody Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine, Jeho Blaženosť vladyka Svjatoslav Ševčuk.

image

Emeritný biskup Evanjelickej cirkvi a. v. a bývalý predseda Ekumenickej rady cirkví v SR, dôstojný pán Igor Mišina, udelil požehnanie v slovenčine.

image

V maďarskom jazyku požehnal veľadôstojný pán Róbert Géreši, podpredseda Synody a zástupca biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

image

image

Modlitba rabína Židovskej náboženskej obce v Piešťanoch a riaditeľa centra CHABAD Stredné Slovensko, pána Zeva Stiefela, v hebrejskom jazyku.

image

Úplný záver koncertu patril árii Ave Maria, ktorú za doprovodu orchestra Musica Iuvenalis zaspieval sólista Opery Štátneho divadla v Košiciach a Priateľ NAPS, pán Jaroslav Dvorský.

image

Záver slávnostného večera patril recepcii podávanej v Hoteli Zlatý dukát v Košiciach.

image

image

Spoločne s Jeho Eminenciou kardinálom Jozefom Tomkom, emeritným prefektom Kongregácie Svätej Stolice pre evanjelizáciu národov a s pánom Shmuelom Barzilaiom, hlavným kantorom Židovskej náboženskej obce vo Viedni.